பட்டியல்

 • ஆடலியக்கங்கள்
 • ஆண்டுகள்
 • தமிழர் உடைகள்
 • தமிழர் உணவுகள்
 • தமிழர் திருமணம்
 • தமிழர் மருத்துவம்
 • தமிழர் விளையாட்டுகள்
 • தமிழிசை
 • தமிழில் கலந்துள்ள பிறமொழிச் சொற்கள்
 • தமிழ் எண்கள்
 • தமிழ்த் திங்கள்
 • நாட்டுப் பண்
 • நாட்டுப்பாடல்
 • நாண்மீன்கள்
 • பெயர்கள்
 பெயர்கள்தமிழ்ப் பெயர்கள்
 
  ஆண் பெயர்கள்   பெண் பெயர்கள்  
 
  அகத்தியன்   அகத்தினி
 
 
  அகத்தினியன்   அகத்தினியாள்  
 
  அகநம்பி   அகநங்கை  
 
  அகமுரசன்   அகமுகில்  
 
  அகரஒலியன்   அகமுரசி  
 
  அகரச்செல்வன்   அகரஒலியாள்  
 
  அகரச்செழியன்   அகரக்கண்ணி  
 
  அகரமுதல்வன்   அகரச்செல்வி  
 
  அகரமுதலன்   அகரசெழியள்  
 
  அகரமொழியன்   அகரமுதல்வி  
 
  அகரன்   அகரமுரசி  
 
  அகல்வொளியன்   அகரமொழியாள்  
 
  அகலன்   அகல்விழி  
 
  அகவழகன்   அகல்வொளி  
 
  அகவன்   அகலி  
 
  அகவிழியன்   அகவழகி  
 
  அடைக்கலச்செல்வம்   அகவறிவி  
 
  அடைக்கலச்செல்வன்   அகவி  
 
  அடைக்கலச்செழியன்   அணிச்சமலர்  
 
  அடைக்கல முத்து   அணிச்சுடர்