பட்டியல்

 • ஆடலியக்கங்கள்
 • ஆண்டுகள்
 • தமிழர் உடைகள்
 • தமிழர் உணவுகள்
 • தமிழர் திருமணம்
 • தமிழர் மருத்துவம்
 • தமிழர் விளையாட்டுகள்
 • தமிழிசை
 • தமிழில் கலந்துள்ள பிறமொழிச் சொற்கள்
 • தமிழ் எண்கள்
 • தமிழ்த் திங்கள்
 • நாட்டுப் பண்
 • நாட்டுப்பாடல்
 • நாண்மீன்கள்
 • பெயர்கள்
 ஆண்டுகள்சமஸ்கிருத 60 ஆண்டுகளின் தமிழ்ப் பொருள்
 
  சமஸ்கிருதம்   தமிழ்ப் பொருள்  
 
  பிரபவ   முதற்பம்  
 
  விபவ   விறல்  
 
  சுக்கில   சுடரி  
 
  பிரமோதூத   பிறங்கல்  
 
  பிரசோற்பத்தி   குடிமை  
 
  ஆங்கீரச   ஆளி  
 
  ஸ்ரீமுக   திருமுகம்  
 
  பவ   எழுச்சி  
 
  யுவ   இளம்பி  
 
  தாது   முதற்பொருள்  
 
  சர்வசித்து   ஆயசித்து  
 
  சர்வதாரி   ஆயவேலி  
 
  விரோதி   எதிரி  
 
  விக்ருதி   வேற்றிகம்  
 
  கர   கராளி  
 
  நந்தன   பூந்தோட்டம்  
 
  விஜய   கொற்றம்  
 
  ஜய   வெற்றி  
 
  மன்மத   வேள்  
 
  துன்முகி   தென்முகி