பட்டியல்

 • ஆடலியக்கங்கள்
 • ஆண்டுகள்
 • தமிழர் உடைகள்
 • தமிழர் உணவுகள்
 • தமிழர் திருமணம்
 • தமிழர் மருத்துவம்
 • தமிழர் விளையாட்டுகள்
 • தமிழிசை
 • தமிழில் கலந்துள்ள பிறமொழிச் சொற்கள்
 • தமிழ் எண்கள்
 • தமிழ்த் திங்கள்
 • நாட்டுப் பண்
 • நாட்டுப்பாடல்
 • நாண்மீன்கள்
 • பெயர்கள்
 தமிழ் எண்கள்தமிழ் எண்கள்
 
  அரபு எண்கள்   தமிழ் எண்கள்  
 
  1   க  (ஒன்று)  
 
  2   உ  (இரண்டு)  
 
  3   ங  (மூன்று)  
 
  4   ச   (நான்கு)
 
 
  5   ரு  (ஐந்து)  
 
  6   சா  (ஆறு)  
 
  7   எ  (ஏழு)  
 
  8   அ  (எட்டு)  
 
  9   கூ  (ஒன்பது)
 
 
  10   ய  (பத்து)
 
 
  11   யக  (பதினொன்று) 
 
 
  12   ய உ  (பன்னிரெண்டு)  
 
  13   யங  (பதிமூன்று)  
 
  14   யச  (பதினான்கு)  
 
  15   யரு  (பதினைந்து)
 
 
  16   யசா  (பதினாறு)  
 
  17   யஎ  (பதினேழு)  
 
  18   ய அ  (பதினெட்டு)  
 
  19   யகூ  (பத்தொன்பது)
 
 
  20   உய  (இருபது)