பட்டியல்

 • ஆடலியக்கங்கள்
 • ஆண்டுகள்
 • தமிழர் உடைகள்
 • தமிழர் உணவுகள்
 • தமிழர் திருமணம்
 • தமிழர் மருத்துவம்
 • தமிழர் விளையாட்டுகள்
 • தமிழிசை
 • தமிழில் கலந்துள்ள பிறமொழிச் சொற்கள்
 • தமிழ் எண்கள்
 • தமிழ்த் திங்கள்
 • நாட்டுப் பண்
 • நாட்டுப்பாடல்
 • நாண்மீன்கள்
 • பெயர்கள்
 தமிழர் விளையாட்டுகள்ஆண் பெண் விளையாட்டுகள்
 
  ஆண் விளையாட்டுகள்   பெண் விளையாட்டுகள்
 
 
  ஆடுபுலி ஆட்டம்   ஏழாங்காய் (அ) கழங்காடுதல் (அ) கழற்சிக்காய் ஆட்டம் (அ) தட்டாங்கல்  
 
  இரட்டைமாட்டு நேரிடை   தாயம்  
 
  இளவட்டக்கல்   பல்லாங்குழி  
 
  உரிமரம் ஏறுதல்   மஞ்சள் நீர்த்தெளித்தல்  
 
  உறிப்பானை விளையாட்டு  
 
 
  ஏறுதழுவல் (அ) மஞ்சுவிரட்டு  
 
 
  ஓட்டம்  
 
 
  கட்டவிளையாட்டு  
 
 
  கபடி (அ) சடுகுடு  
 
 
  சிலம்பம்  
 
 
  பானை உடைத்தல்  
 
 
  விண்மீன் விளையாட்டு  
 
 
 
 • First
 • Previous
 • 1
 • Next
 • Last