பட்டியல்

 • ஆடலியக்கங்கள்
 • ஆண்டுகள்
 • தமிழர் உடைகள்
 • தமிழர் உணவுகள்
 • தமிழர் திருமணம்
 • தமிழர் மருத்துவம்
 • தமிழர் விளையாட்டுகள்
 • தமிழிசை
 • தமிழில் கலந்துள்ள பிறமொழிச் சொற்கள்
 • தமிழ் எண்கள்
 • தமிழ்த் திங்கள்
 • நாட்டுப் பண்
 • நாட்டுப்பாடல்
 • நாண்மீன்கள்
 • பெயர்கள்
 தமிழர் விளையாட்டுகள்சிறுவர் சிறுமியர் விளையாட்டு
 
  சிறுவர் விளையாட்டுகள்   சிறுமியர் விளையாட்டுகள்  
 
  அச்சுப்பூட்டு   ஆலா சொல (ஆலமரச்சோலை) (அ) கும்மியடித்தல்
 
 
  அம்பால் (அ) கல்லுக்குச்சி   இம்மாம் பறவை  
 
  ஆபியம்   ஒண்ணாங்கிளி இரண்டாங்கிளி  
 
  ஆனமானத்திரி   ஒரு குடம் தண்ணீர் ஊற்றி  
 
  உப்பு விளையாட்டு   கண்கட்டி விளையாடுதல்  
 
  உருட்டான்   கரகர வண்டி  
 
  ஊதுமுத்து   கியாக்கியாக் குருவி  
 
  எறிகாய் விளையாட்டு   கிழவி விளையாட்டு  
 
  எறிபந்து   கொடுக்கு  
 
  ஐந்துபந்து   சில்லி  
 
  ஒற்றையா இரட்டையா   சோற்றுப்பானை  
 
  ஓடுகுஞ்சு   திரித்திரி (அ) திரித்திரி பொம்மக்கா  
 
  ஓடுசிக்கு   தும்பி சுற்றுதல்  
 
  ஓரி (அ) காயா பழமா (அ) நீர் விளையாட்டு   பருப்புச்சட்டி  
 
  கல்பந்து   பூசணி விளையாட்டு  
 
  கல்பாரி   மத்தாடுதல்  
 
  கல்லுக்கொடுத்தான் கல்லே வா   மலையிலே தீப்பிடிக்குது  
 
  கல்லெடுத்தல்   மாது மாது  
 
  கள்ளன் காவலன்   மச்சிலே யாரு?  
 
  காக்கா கம்பு   மோர் விளையாட்டு